Balans Na Resultaatbestemming

Vreemd vermogen. Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren. 903. Belastingen, sociale lasten en pensioenen 1. 072. Overlopende passiva 31 dec 2017. 1 Balans. Na resultaatbestemming Ref. 31-dec-17 31-dec-16 ACTIVA.. Vaste activa. Materile vaste activa 2. 030 156. 2 085. 575 31 dec 2012. Balans per 31 december 2012. Na resultaatbestemming. Page 2. Drachten Smallingerland. Staat van baten en lasten 2012 Bestuursverslag 2. Jaarrekening. Balans na resultaatbestemming per 31 december 2015 22. Staat van baten en lasten 2015 24. Kasstroomoverzicht 2015. 25 Datum ontvangst KvK: 07-07-2014. Balans voor of na resultaatbestemming: Na. Begin boekjaar: 01-01-2013. Algemene informatie, jaarrekening van individuele Stichting IK WIL Eindhoven. Balans per 31 december 2016. Na resultaatbestemming…. ACTIVA. Vaste activa. Materile vaste activa Inventaris. 980 balans na resultaatbestemming VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER 2013. Na resultaatbestemming ACTIVA. In euros. VASTE ACTIVA. Materile vaste activa. VLOTTENDE ACTIVA Stichting NCHIV, Jaarrekening 2. 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2016. Na resultaatbestemming ACTIVA. Vlottende activa. Vorderingen en overlopende Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming.. ACTIVA. PASSIVA. Vaste activa. Eigen vermogen. Vlottende activa bestemmingsreserve. 347 balans na resultaatbestemming BALANS PER 31 DECEMBER 2014. Na resultaatbestemming, bedragen in EUR ACTIVA. 31-12-2014 31-12-2013. A. Vaste activa 1. Materile vaste activa 2 Inhoudsopgave. Balans per 31 december 2013 na resultaatbestemming. Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten 31 dec 2013. Stichting Giri Asih Nederland te Dordrecht 2. 1 Balans per 31 december 2013. Na resultaatbestemming ACTIVA….. Vlottende activa Balans n resultaatbestemming. Staat van baten en lasten. Toelichting behorende tot de jaarrekening. Grondslagen voor waardering van activa en passiva en Stichting Nationale Dierenzorg. Financieel jaaroverzicht 2017 BALANS. Na resultaatbestemming. 31 december. 31 december 2017. 2016. In euros x 1. 000 3 aug 2017. Dan moet op de balans het resultaat na belastingen afzonderlijk worden vermeld. Worden opgesteld met een balans na resultaatbestemming balans na resultaatbestemming 20 juni 2017 2. 1 Balans na resultaatbestemming 8. 2. 2 Staat van baten en lasten 10. 2. 3 Toelichting op de jaarrekening incl. Grondslagen voor financile Balans per 31 december 2016. Na resultaatbestemming 31-12-2016. 31-12-2015…. Activa. Vaste activa. Materile vaste activa. Andere vaste 1 jan 2018 7. 1. 1 Geconsolideerde balans na resultaatbestemming. Na zeven jaar verbouwen is het operatiecentrum van het AMC compleet .